شهرك ساحلي خزر آباد

کارفرما: وزارت جهاد سازندگي
محل پروژه: خزرآباد ساري


پارس رازان > پروژه ها > مجموعه هاي مسکوني، تجاري، اداري و انبار
برجهاي سبز اقدسيه

کارفرما: تعاوني شرکت مخابراتمحل پروژه: تهران


Copyright © 2008 - Pars Razan - All rights reserved
Design & Development: WEBILIX websolutions